ΚΕΚΑΠ - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πελοποννήσου, Κέντρο δια βίου μάθησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ

Δημοσιεύτηκε 21/01/2020

Ο εκπαιδευτικός μας φορέας σε συνεργασία με την MASTER, πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης και συμβουλευτικής από τον ΕΟΠΠΕΠ, υλοποιεί σεμινάρια προετοιμασίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ για όσους δε διαθέτουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία των 150 ωρών (ένταξη στην κατηγορία ββ, άρθρου 67, Ν.3486/2016)

Αναγκαιότητα σεμιναρίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου συμμετέχετε απευθείας στις εξετάσεις για την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).

Με την έκδοση της πιστοποίησης εντάσσεστε στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (υπουργείο παιδείας) & συμμετέχετε σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ) όπως αυτές διαμορφώνονται κατά έτος.

Το σεμινάριο προσφέρεται με την σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο blended learning (ασύγχρονη, σύγχρονη τηλεκατάρτιση και φυσική παρουσία στην αίθουσα).

Διάρκεια σεμιναρίου: 160 ώρες

Καλύπτει όλο το υλικό της διαδικασίας εξέτασης για τη πιστοποίηση και τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο υλικό της τράπεζας θεμάτων

Δίνει έμφαση σε βασικά σημεία που εξετάζονται σε κάθε εξέταση πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και στο τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τη μικροδιδιασκαλία

 

Γραπτή εξεταστική δοκιμασία: Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της εκπαιδευτικής παρέμβασής τους με βάση τις αρχές μάθησης των ενηλίκων, τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τη δυναμική της ομάδας.

Η εξεταστική δοκιμασία διαρκεί μία ώρα και περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που απαιτούν σύντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει και μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία οι υποψήφιοι καλούνται μέσω της παρακολούθησης βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας να εντοπίσουν στοιχεία όπως: χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, τρόπος διαπραγμάτευσης, εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες λειτουργίας της ομάδας κ.ά.

Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας: Στόχος παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ότι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης. Αξιολογούνται η χρήση ενεργητικών μεθόδων μάθησης, η ενθάρρυνση του διάλογου και η κριτική σκέψη.

Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων.

Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, συνοδεύεται από το σχέδιο μαθήματος του υποψηφίου. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·         Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική

·         Ιστορική εξέλιξη-Εκπαιδευτική Πολιτική

·         Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων

·         Η Εκπαιδευτική Οµάδα στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση Ενηλίκων

·         Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα

·         Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων

·         Εκπαιδευτικές Τεχνικές. Εποπτικά Μέσα

·         Μεθοδολογία σχεδιασμού Περιεχομένου – Διδακτικών Ενοτήτων σε πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης

·         Εκπαιδευτικό Υλικό-Τρόποι Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού για Πλατφόρμες στην Εκπαίδευση/ Κατάρτιση Ενηλίκων

·         Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας

·         Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στόχοι του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να:

·         Γνωρίζουν τη διαφορετικότητα των εννοιών Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κατάρτιση, τις αρχές και την πολιτική που τις διέπουν

·         Σχεδιάζουν και υλοποιούν διδασκαλία σε ενήλικες σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

·         Έχουν αποκτήσει γνώση των σύγχρονων μεθόδων διδακτικής

·         Οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας σύμφωνα με το διαφορετικό προφίλ κάθε ομάδας και αντιμετωπίζουν φαινόμενα φυλετικών και άλλων διακρίσεων

·         Σχεδιάζουν και Παρουσιάζουν μια μικροδιδασκαλία

·         Χρησιμοποιούν τις κατάλληλες τεχνικές, μεθόδους και τα μέσα στην εκπαιδευτική διεργασία

Το πρόγραμμα απευθύνεται

·         Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

·         Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

o    Λογιστές, Οικονομολόγους

o    Νομικούς

o    Ψυχολόγους

o    Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα

o    Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους

·         Φοιτητές

·         Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

·         Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών

·         Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς

·         Ειδικευμένους τεχνίτες

·         Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των ωρών φυσικής παρουσίας περιλαμβάνει, βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις και παρουσίαση σε συνθήκες προσομοίωσης της εξέτασης μιας μικροδιδασκαλίας.

Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων:

Προηγείται σε τυχόν προσλήψεις προσωπικού σε δομές που ασχολούνται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, τα προγράμματα voucher

Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 350€

Έκπτωση 20% σε ΑμεΑ, Ανέργους, Φοιτητές, Πολύτεκνους ή αν γίνει εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων.

Προκαταβολή (εκτός εάν γίνει εφάπαξ καταβολή): 200€

 Θα δοθεί δωρεάν υποστήριξη στο πλαίσιο της παρουσίασης μικροδιδασκαλίας από τον ΚΕΚΑΠ ΑΕ, πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


τελευταια νεα

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ
Δημοσιεύτηκε 23/12/2020

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής». ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2020 - ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 0.5432/22-12-2020 ...
Περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID - 19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δημοσιεύτηκε 09/04/2020

Το ΚΕΚΑΠ ΑΕ, πιστοποιημένος φορέας Τηλεκατάρτισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την παρούσα Πρόσκληση και πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με πολυετή...
Περισσότερα

Επιταγή Κατάρτισης (Voucher) 600 ευρώ για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε 166.000 επιστήμονες
Δημοσιεύτηκε 02/04/2020

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΚΕΚΑΠ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης. Τα εκπαιδευτικά πρ...
Περισσότερα